• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/05/2010
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 581/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 5 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xlô-ven-ni-a về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ

__________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại công văn số 1161/TTr-BNG-LS ngày 06 tháng 4 năm 2010;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xlô-ven-ni-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ với nội dung đã được hai nước trao đổi và nhất trí bằng công hàm (Công hàm số 186/DSQ-09 ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Đại sứ quán Việt Nam gửi Bộ Ngoại giao Xlô-ven-ni-a và Công hàm số 921-95-191/07 ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Bộ Ngoại giao Xlô-ven-ni-a).

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt Hiệp định và thông báo cho các cơ quan liên quan ngày bắt đầu có hiệu lực của hiệp định trên.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.