• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/01/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 02/10/2014
UBND TỈNH NAM ĐỊNH
Số: 02/2007/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 11 tháng 1 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Nam Định

_______________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/QH11, ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/QH11, ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 16/NĐ-CP, ngày 07/02/2005; Nghị định số 112/NĐ-CP, ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý dự án xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 111/NĐ-CP, ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Những dự án xây dựng cơ bản do nguồn vốn của xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã), huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện) đầu tư:

1.1. Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình của xã có mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng, giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quy định (có thể phân cấp cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ký).

1.2. Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình có mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ký.

1.3. Những báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình có nhiều nguồn vốn khác nhau cùng tham gia, nếu nguồn vốn của tỉnh chiếm dưới 50% (trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng cơ bản có nguồn vốn đầu tư dưới 5 tỷ đồng) giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ký.

1.4. Những dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc nguồn vốn của tỉnh hoặc ngân sách Trung ương giao cho tỉnh, do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ký (trừ những dự án xây dựng cơ bản hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đã nêu tại điểm 1.3 nêu trên).

2. Những dự án xây dựng cơ bản trên 7 tỷ đồng thì lập dự án, dưới 7 tỷ đồng thì lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; việc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật phải có sự chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện; khi lập dự án xây dựng cơ bản hoặc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật phải nói rõ tỷ lệ tham gia của từng nguồn vốn (nếu có nguồn vốn của tỉnh tham gia, phải có ý kiến bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh).

3. Việc tổ chức phê duyệt thiết kế cơ sở, dự toán ban đầu, thiết kế kỹ thuật tổng dự toán, đấu thầu, chỉ định thầu thực hiện đúng Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp phải chủ trì hội nghị thẩm định các dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (thuộc thẩm quyền) trước khi ký duyệt.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện quyết định này.

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

- Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của tỉnh, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Minh Oanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.