• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/07/2008
UBND TỈNH NAM ĐỊNH
Số: 12/2008/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 18 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định việc thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân

_________________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú; Thông tư số 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27/5/2008 của Bộ Công an hướng dẫn một số điểm về lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 87/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Cơ quan thu lệ phí cư trú là cơ quan thực hiện đăng ký, quản lý cư trú (cấp mới, cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; chuyển hộ khẩu, điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú), gồm: Công an các huyện, thành phố Nam Định; Công an các xã, phường, thị trấn;

- Cơ quan thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân là cơ quan thực hiện cấp mới, cấp đổi, cấp lại chứng minh nhân dân, gồm: Công an tỉnh; Công an các huyện, thành phố Nam Định.

Điều 2. - Mức thu, các trường hợp không thu, miễn thu lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Nam Định thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 87/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh (có biểu mức thu kèm theo);

- Cơ quan thực hiện thu lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân được để lại 100% (một trăm phần trăm) số tiền thu lệ phí để chi phí phục vụ công tác tổ chức đăng ký cư trú và cấp chứng minh nhân dân.

Điều 3. Giao Công an tỉnh tổ chức, hướng dẫn thực hiện việc thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân, theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Công an tỉnh; Công an các huyện, thành phố; Công an các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Minh Oanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.