• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/03/2003
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 277/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 13 tháng 3 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện

tham gia phát triển nông thôn, miền núi

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo…,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án tổ chức các đội trí thức trẻ với tổng số 1000 thanh niên tình nguyện, đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, tham gia phát triển nông thôn, miền núi tại các xã nghèo, đặc biệt khó khăn của 25 tỉnh trong thời gian 24 tháng kể từ năm 2003 đến năm 2005.

Điều 2. Các đội trí thức trẻ có nhiệm vụ giúp các xã triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội góp phần xoá đói giảm nghèo; tổ chức mở lớp giảng dạy tại các thôn, bản để phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; tập hợp và giáo dục thanh thiếu nhi trên địa bàn; xây dựng đời sống văn hoá mới và phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Đội viên các đội trí thức trẻ tình nguyện được hưởng các chính sách ưu đãi theo Quyết định số 149/2000/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nói trên do Ngân sách Nhà nước cấp trực tiếp cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là 16.506 triệu đồng (Mười sáu nghìn năm trăm linh sáu triệu đồng).
Điều 4. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Dân tộc và UBND các tỉnh, thành phố liên quan triển khai thực hiện việc tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi. Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện và tổng kết dự án khi kết thúc.

Điều 5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, nơi các đội trí thức trẻ tình nguyện đến làm việc, có trách nhiệm phối hợp dự án này với chương trình xoá đói, giảm nghèo của Chính phủ trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nói trên.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.