• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 12/02/2015
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 29/2012/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 12 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung điều 3 Quyết định số 82/2008/QĐ-TTG ngày 23 tháng 6 năm 2008 của

Thủ tướng chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

tổ chức của học viện ngoại giao trực thuộc bộ ngoại giao

__________________________________

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao như sau:

“Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.

2. Viện Biển Đông.

3. Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ đối ngoại.

4. Trung tâm Thông tin, Tư liệu.

5. Văn phòng.

6. Phòng Quản lý Khoa học.

7. Phòng Đào tạo.

8. Phòng Công tác chính trị, quản lý sinh viên.

9. Khoa Đào tạo sau Đại học.

10. Khoa Lý luận Chính trị.

11. Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao.

12. Khoa Kinh tế Quốc tế.

13. Khoa Luật Quốc tế.

14. Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại.

15. Khoa Tiếng Anh.

16. Khoa Tiếng Pháp.

17. Khoa Tiếng Trung Quốc.

Việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Học viện Ngoại giao và các đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2012.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Học viện Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.