• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/05/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 570/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 16 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2004-2009

________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2008 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 1404/TTr-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2004-2009 như sau:

1. Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Phó Chủ tịch:

- Ông Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Yên Thế

- Ông Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3. Ủy viên:

- Ông Trịnh Hữu Thắng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.