• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/07/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 896/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 2 tháng 7 năm 2007

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung kinh phí năm 2007 của bộ tư pháp để phục vụ hoạt động của các đơn vị thi hành án mới được thành lập.

________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính công văn số 9039/BTC-HCSN ngày 09 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung dự toán Ngân sách năm 2007 của Bộ Tư pháp số tiền là 1.890 triệu đồng (Một tỷ tám trăm chín mươi triệu đồng), gồm: Kinh phí mua sắm tài sản ban đầu cho các đơn vị thi hành án mới được thành lập là 1.050 triệu đồng; kinh phí xây nhà tạm hoặc thuê trụ sở làm việc là 700 triệu đồng và kinh phí tạm ứng cưỡng chế thi hành án dân sự là 140 triệu đồng. Nguồn kinh phí bố trí từ dự toán chi quản lý hành chính ngân sách Trung ương năm 2007 đã được Quốc hội quyết định

Bộ Tư pháp có trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.