• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/05/2008
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 1027/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 8 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo

____________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Công văn số 398-CV/TU ngày 21/4/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lương Ngọc Đa giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng.

Điều 2. Ông Lương Ngọc Đa được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,9.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng và ông Lương Ngọc Đa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Vũ Văn Ninh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.