• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/09/2010
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1727/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 17 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Phượng kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

______________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét Tờ trình số 71/NHCS-HĐQT ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Ngân hàng Chính sách xã hội; Tờ trình số 3020/TTr-BNV ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Văn Phượng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội và ông Phạm Văn Phượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.