• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/05/2013
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 734/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 13 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương

____________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 1297/TTr-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại văn bản số 52/TTr-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các công văn số 1297/BNN-TY ngày 18 tháng 4 năm 2013, số 1244/BNN-TY ngày 15 tháng 4 năm 2013, số 1353/BNN-TY ngày 23 tháng 4 năm 2013, 1298/BNN-TY ngày 18 tháng 4 năm 2013, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 5400/BTC-TCDT ngày 04 tháng 5 năm 2013, 5216/BTC-TCDT ngày 26 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 8.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid, 42.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine, 12.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine, 100 tấn hóa chất Chlorine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh tai xanh và dịch bệnh tôm nuôi. Cụ thể:

- Tỉnh Bến Tre: 50 tấn hóa chất Chlorine.

- Tỉnh Thừa Thiên Huế: 10 tấn hóa chất Chlorine.

- Tỉnh Quảng Nam: 40 tấn hóa chất Chlorine.

- Tỉnh Nam Định: 15.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine.

- Tỉnh Ninh Thuận: 8.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

- Tỉnh Thái Bình: 12.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine.

- Tỉnh Hà Tĩnh: 15.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine.

- Tỉnh Bắc Ninh: 12.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Vũ Văn Ninh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.