• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2009
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1173/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 10 tháng 8 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Tổ chức đại Hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

_____________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức) gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc – Trưởng ban;

2. Ông Bế Trường Thành, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân tộc – Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an – Phó Trưởng ban;

4. Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương – Phó Trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – Phó Trưởng ban;

6. Ông Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính – Phó Trưởng ban;

7. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng ban;

8. Ông Phạm Văn Phượng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Phó Trưởng ban;

9. Ông Đào Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội – Phó Trưởng ban;

10. Ông Vũ Văn Hiến, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam – thành viên;

11. Ông Bùi Văn Huấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng – thành viên;

12. Ông Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế - thành viên;

13. Bà Hoàng Minh Nguyệt, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - thành viên;

14. Ông Hà Minh Huệ, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam - thành viên;

15. Ông Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - thành viên;

16. Ông Sơn Phước Hoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - thành viên;

17. Ông Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - thành viên;

Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan tham gia Ban Tổ chức:

18. Ông Trần Đình Phùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - thành viên;

19. Ông Đinh Văn Luyện, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân - thành viên.

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ:

1. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam trình Ban Chỉ đạo phê duyệt; tổ chức thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Ban, các thành viên và các Tiểu ban.

3. Các thành viên và các Tiểu ban có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công; phối hợp hoàn thành tốt Kế hoạch tổ chức Đại hội.

4. Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Ủy ban Dân tộc để chỉ đạo, điều hành công việc.

5. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức được bố trí từ kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam, các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.