• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/01/2003
CHÍNH PHỦ
Số: 60/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 13 tháng 1 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2002 -2005

_______________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tồng công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (Các Tờ trình số 28/TT-UB ngày 26  tháng 9 năm 2002 và số 33/TTr-UBB ngày 27 tháng 11 năm 2002); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6870/BKH-DN ngày 28 tháng 10 năm 2002, Tài chính (Công văn số 12373/TC-TCDN ngày 15 tháng 11 năm 2002), Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 3793/BLĐTBXH-CSLĐVL ngày 31 tháng 10 năm 2002), Nội vụ (Công văn số 554/BNV-TCBC ngày 22 tháng 10 năm 2002),Ban Kinh tế Trung ương (Công văn số 444/CV-KTTW ngày 23 tháng 10 năm 2002) và đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2002 - 2005 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Những doanh nghiệp có tiến độ thực hiện sắp xếp vào năm 2002, nếu đến nay chưa hoàn thành thì chuyển sang thực hiện sắp xếp vào năm 2003.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  Bộ Nội vụ,  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ trong việc thực hiện Phương án.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.