• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/02/2002
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 110/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 4 tháng 2 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty nồi hơi Việt Nam thành công ty cổ phần

____________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 4075/BNN-TCCB ngày 28 tháng 12 năm 2001, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty Nồi hơi Việt Nam thuộc Tổng công ty Cơ điện nông nghiệp và thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau :

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 12.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước : 20% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 70% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp : 10% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Nồi hơi Việt Nam tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2001 để cổ phần hoá là 38.067.913.505 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 11.619.660.128 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 54.183 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 1.625.490.000 đồng.

Trong đó cổ phần bán cho người lao động nghèo là 10.836 cổ phần, trị giá 758.520.000 đồng.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nưuớc Công ty Nồi hơi Việt Nam thuộc Tổng công ty Cơ điện nông nghiệp và thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Công ty cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam.

- Tên giao dịch quốc tế : Việt Nam BOILER JOINT STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt : VBJ.Co.

- Trụ sở chính : Khối 3A, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Nồi hơi Việt Nam có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện nông nghiệp và thủy lợi, Giám đốc Công ty Nồi hơi Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.