• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/03/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 287/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 18 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An

_______________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 837/UBND-TM ngày 18 tháng 02 năm 2008), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 2564/BTC-DTQG ngày 06 tháng 3 năm 2008), của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (công văn số 650/LĐTBXH-BTXH ngày 03 tháng 3 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xuất cấp (không thu tiền) 5.000 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An thực hiện cứu đói cho nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ số gạo được hỗ trợ đúng chế độ, đúng đối tượng theo quy định.

2. Bộ Tài chính thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An để triển khai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.