• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/03/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 312/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 24 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_____________________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an (Tờ trình số 184/BCA (X15) ngày 28 tháng 12 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 291/TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 3 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Công an thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

2. Thượng tá Lê Văn Bé Sáu, Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Tháp;

3. Thiếu ta Võ Thành Tốt, Phó trưởng Công an thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

Đã có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.