• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/08/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 339/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 31 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2008 – 2010

_______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyên đổi tổng công ty nhà nước và công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2008 – 2010 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt. Quyết định cổ phần hóa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc tổng công ty, công ty mẹ và đơn vị phụ thuộc của công ty nhà nước độc lập theo đúng quy định hiện hành.

2. Quyết định thành lập các tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án.

3. Phối hợp với các Bộ: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu chính sách cho người lao động và sử dụng đất quốc phòng theo tinh thần của Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Các doanh nghiệp quốc phòng khi chuyển sang công ty cổ phần tiếp tục thực hiện theo văn bản số 1231/CV-ĐMDN ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng chính phủ về việc xử lý đất quốc phòng ở các doanh nghiệp quân đội thực hiện cổ phần hóa cho đến khi có văn bản thay thế.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc Phòng trong việc thực hiện Quyết định này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.