• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/04/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 365/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 7 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước giai đoạn 2008 - 2010

_______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước giai đoạn 2008 – 2010 như sau:

I. CỔ PHẦN HÓA

1. Năm 2008:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Lạng Sơn (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác và Chế biến đá An Giang (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách thiết bị trường học Điện Biên (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng thủy lợi Điện Biên (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư nông nghiệp Điện Biên (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cây công nghiệp Điện Biên (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác, chế biến, xuất khẩu khoáng sản (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý khai thác chợ Mường Lò (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khoáng sản Lai Châu (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu).

2. Năm 2009:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và đô thị Lạng Sơn (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch tổng hợp tỉnh Điện Biên (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Vũng Rô (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Quảng Bình (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dịch vụ Hữu Nghị (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư tổng hợp Phú Yên (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại và Du lịch tổng hợp tỉnh Điện Biên sau khi sáp nhập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương nghiệp Tủa Chùa tỉnh Điện Biên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Điện Biên và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương nghiệp Tuần Giáo tỉnh Điện Biên vào.

3. Năm 2010:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng và Dịch vụ thủy lợi Tuần Giáo (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Điện Biên (tiếp nhận từ Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên);

II. CHUYỂN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN QUẢN LÝ TRONG NĂM 2008:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đồng Tháp I;

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đồng Tháp IV.

Điều 2.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước có trách nhiệm:

a. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt;

b. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ để quyết định tỷ lệ cổ phần do Tổng công ty nắm giữ tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước trong việc thực hiện Quyết định này.

3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.