• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/05/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 663/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 30 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh cứu đói

____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 39/BC-BLĐTBXH ngày 7 tháng 5 năm 2008 và công văn số 1700/BLĐTBXH-BTXH ngày 21 tháng 5 năm 2007), Bộ Tài chính (công văn số 5966/BTC-NSNN ngày 23 tháng 5 năm 2008), Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 2613/UBND-TM ngày 5 tháng 5 năm 2008), Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (công văn số 902/UBND-VX ngày 12 tháng 5 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bộ Tài chính xuất không thu tiền 8.650 tấn (tám ngàn sáu trăm năm mươi tấn) gạo từ nguồn dự trữ quốc gia do Bộ đang quản lý để hỗ trợ các tỉnh: Bắc Kạn: 650 tấn, Hòa Bình: 1.000 tấn, Nghệ An: 7.000 tấn.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Hòa Bình, Nghệ An tiếp nhận số gạo nêu trên và hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Hòa Bình, Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.