• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/05/2011
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 784/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 24 tháng 5 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông Đỗ Hoài Nam làm công tác chuyên môn theo nghị định số 71/2000/NĐ-CP tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam

_________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại văn bản số 536-CV/VPTW ngày 07 tháng 4 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Đỗ Hoài Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, tiếp tục làm công tác chuyên môn tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam theo Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 395/QĐ-TTg, ngày 17 tháng 3 năm 2011 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam và ông Đỗ Hoài Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.