• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1696/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 19 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2008 - 2010

__________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2008 - 2010 như sau:

1. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thực hiện năm 2008 (5 doanh nghiệp):

- Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc.

- Công ty Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Liễn Sơn.

- Công ty Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Mê Linh.

- Công ty Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Lập Thạch.

- Công ty Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Tam Đảo.

2. Chuyển thành công ty cổ phần, thực hiện năm 2008 (5 doanh nghiệp):

- Công ty Cấp thoát nước và môi trường số I.

 - Công ty Cấp thoát nước và môi trường số II.

 - Công ty Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

- Công ty Môi trường và dịch vụ đô thị Phúc Yên.

- Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

2. Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ ở các công ty cổ phần hoá.

3. Lựa chọn một số đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện để xây dựng phương án thí điểm cổ phần hóa, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thực hiện Quyết định này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.