• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2012
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 2068/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 24 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011-2016

____________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2011;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 và đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 4628/TTr-BNV ngày 20 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011-2016 như sau:

1. Các Phó Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Chí Linh.

- Ông Nguyễn Văn Quế, Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ.

2. Ủy viên: Ông Đinh Văn Truy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.