• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/01/2011
CHÍNH PHỦ
Số: 06/NQ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 24 tháng 1 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập thị trấn Mái Dầm thuộc huyện Châu Thành; điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Búng Tàu thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

______________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thị trấn Mái Dầm thuộc huyện Châu Thành; điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Búng Tàu thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang như sau:

1. Thành lập thị trấn Mái Dầm thuộc huyện Châu Thành trên cơ sở nguyên trạng 1.601,68 ha diện tích tự nhiên và 11.737 nhân khẩu của xã Phú Hữu A.

Thị trấn Mái Dầm có 1.601,68 ha diện tích tự nhiên và 11.737 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Mái Dầm: Đông giáp huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; Tây giáp xã Đông Phú, huyện Châu Thành; Nam giáp xã Phú Hữu, huyện Châu Thành; Bắc giáp tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi thành lập thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành có 13.454 ha diện tích tự nhiên và 85.429 nhân khẩu; có 09 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Phú Hữu, Phú Tân, Phú An, Đông Phú, Đông Phước A, Đông Phước, Đông Thạnh và các thị trấn: Ngã Sáu, Mái Dầm.

2. Thành lập thị trấn Búng Tàu thuộc huyện Phụng Hiệp trên cơ sở điều chỉnh 1.518,5 ha diện tích tự nhiên và 7.413 nhân khẩu của xã Tân Phước Hưng.

Thị trấn Búng Tàu có 1.518,5 ha diện tích tự nhiên và 7.413 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Búng Tàu: Đông giáp xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; Tây giáp xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp; Nam giáp xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp; Bắc giáp xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn Búng Tàu:

- Xã Tân Phước Hưng còn lại 4.268,44 ha diện tích tự nhiên và 12.755 nhân khẩu

Huyện Phụng Hiệp có 48.555 ha diện tích tự nhiên và 210.089 nhân khẩu; có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Phương Bình, Phương Phú, Bình Thành, Tân Long, Tân Bình, Long Thạnh, Thạnh Hòa, Hòa An, Hòa Mỹ, Phụng Hiệp, Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng và các thị trấn: Cây Dương, Kinh Cùng, Búng Tàu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.