• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/01/2012
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 90/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 13 tháng 1 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho các địa phương

________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại các văn bản số 33/LĐTB&XH-BTXH ngày 03 tháng 01 năm 2012, số 88/LĐTB&XH-BTXH ngày 10 tháng 01 năm 2012, số 4558/LĐTBXH-BTXH ngày 22 tháng 12 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại văn bản số 01/TTr-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2012, ý kiến của Bộ Tài chính tại các văn bản số 481/BTC-NSNN ngày 11 tháng 01 năm 2012, số 593/BTC-NSNN ngày 13 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 9.879 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2012, cụ thể:

- Tỉnh Lai Châu: 2.034 tấn gạo.

- Tỉnh Kon Tum: 390 tấn gạo.

- Tỉnh Bình Định: 2.000 tấn gạo.

- Tỉnh Thanh Hóa: 1.060 tấn gạo.

- Tỉnh Quảng Nam: 2.000 tấn gạo.

- Tỉnh Phú Yên: 395 tấn gạo.

- Tỉnh Đắk Lắk: 2.000 tấn.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứu đói. Trường hợp sử dụng sai quy định, không đúng đối tượng, không sử dụng hết số gạo được cấp phải có trách nhiệm hoàn trả để đưa vào dự trữ quốc gia. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra tình hình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vũ Văn Ninh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.