• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2007
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 2276/QĐ-BNN-TCCB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 10 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hợp nhất Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Thuỷ sản và Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/12/2001;
Để thực hiện việc Hợp nhất Bộ Thuỷ sản với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở cuộc họp Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mở rộng ngày 06/8/2007;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Hợp nhất Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Thuỷ sản và Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Thuỷ sản, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm bàn giao nguyên trạng Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Thuỷ sản, Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giao Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Vụ Hợp tác quốc tế phù hợp với quy định mới trình Bộ trưởng ban hành và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưỏng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Cao Đức Phát

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.