• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/12/2011
BỘ ĐIỆN LỰC
Số: 149/QĐ-BCĐQHPTĐLQG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 30 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo nhà nước về quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

____________________________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 14 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 2449/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011- 2020, có xét đến năm 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.