• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/12/2012
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1881/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 12 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban soạn thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh

______________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ kết luận số 101-TB/TW ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ Chính trị về báo cáo bổ sung tổng kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh (sau đây gọi tắt là Ban Soạn thảo), danh sách gồm:

1. Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW Trưởng ban Ban Soạn thảo;

2. Ông Phạm Quốc Doanh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Phó trưởng Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW, Thành viên;

5. Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW, Thành viên;

6. Ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW, Thành viên;

7. Ông Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn, Thành viên;

8. Ông Phạm Trọng Lân, Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên.

9. Mời 01 đồng chí lãnh đạo cấp Vụ, Văn phòng Trung ương đảng, Thành viên;

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Soạn thảo

1. Giúp Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh: Xây dựng Đề cương báo cáo tổng kết; đôn đốc các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước tổng kết, đánh giá 10 năm sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

2. Tổng hợp, soạn thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW theo kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Trưởng ban Ban Soạn thảo chỉ đạo chung công tác: Xây dựng Đề cương báo cáo, đôn đốc các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước báo cáo 10 năm sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, tổng hợp và soạn thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Quyền hạn của Ban Soạn thảo

1. Được mời tham dự các cuộc họp Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì, các cuộc họp của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước có nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Ban Soạn thảo.

2. Mời: Đại diện Văn phòng Trung ương đảng tham gia Ban Soạn thảo; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và đại diện các cơ quan tổ chức khác liên quan tham dự các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban Soạn thảo.

3. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên của Ban Soạn thảo.

Điều 4. Cơ quan thường trực, kinh phí hoạt động của Ban Soạn thảo

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Soạn thảo, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Soạn thảo, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Soạn thảo theo quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

2. Kinh phí hoạt động của Ban Soạn thảo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có đại diện tham gia Ban Soạn thảo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Trưởng ban Ban Soạn thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Vũ Văn Ninh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.