• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2010
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 6733/UBND-CN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 28 tháng 10 năm 2010

V/v tham mưu lựa chọn địa điểm, giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

 

Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư;

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

 

Kết quả kiểm tra, rà soát công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ cho thấy thời gian qua phần lớn các tổ chức, doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất đã sử dụng đất có hiệu quả, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu ngân sách, phát triển doanh nghiệp; Tuy nhiên vẫn còn tình trạng các tổ chức, doanh nghiệp sau khi được giao đất, cho thuê đất không triển khai dự án như cam kết, một số dự án không phát huy hiệu quả phải xin chuyển đổi sang loại hình khác, một số  tổ chức, doanh nghiệp chuyển nhượng dự án, đất đai thu lợi nhưng trốn thuế...

Để chấn chỉnh các yếu kém, tạo điều kiện và dành quỹ đất cho các tổ chức, doanh nghiệp thực sự có nhu cầu, có năng lực triển khai dự án để phát triển kinh tế xã hội, UBND tỉnh yêu cầu :

1. Kể từ ngày 01/11/2010, khi tham mưu lựa chọn địa điểm để cho thuê đất, giao đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh, UBND cấp huyện phải tập hợp hồ sơ, báo cáo rõ các nội dung sau:

a) Đánh giá về dự án:

- Sự phù hợp của dự án (về mục tiêu, tính chất, quy mô đầu tư...) so với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ngành nghề ưu tiên kêu gọi đầu tư của tỉnh, của huyện, thành phố, thị xã.

- Hiệu quả của dự án đối với cộng đồng, xã hội (khả năng tạo việc làm, đóng góp ngân sách...); tổng mức đầu tư của dự án so với quy định hiện hành; suất vốn đầu tư trên diện tích đất cần thuê, giao.

b) Đánh giá năng lực nhà đầu tư:

- Năng lực tài chính của nhà đầu tư để thực hiện dự án;

- Kinh nghiệm của nhà đầu tư trong việc tổ chức thực hiện các dự án tương tự (yêu cầu liệt kê các dự án tương tự đã đầu tư).

- Hiệu quả sử dụng đất đã được Nhà nước giao, cho thuê (đánh giá về tiến độ thực hiện dự án, số lượng lao động, đóng góp ngân sách, việc chấp hành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai...).

c) Đánh giá về các nội dung liên quan khác:

- Sự phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt;

- Hiện trạng sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Việc sử dụng các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật để phục vụ dự án (sử dụng chung của xã hội, hay có đầu tư trong dự án...):

- Dự báo mức độ ảnh hưởng đến môi trường của dự án...

d) Ngoài các nội dung trên, hồ sơ trình UBND tỉnh phải kèm theo Báo cáo sơ bộ dự án đầu tư, Bản cam kết của nhà đầu tư về các nội dung: tạo việc làm, đóng góp ngân sách, tiến độ triển khai dự án..., nếu không thực hiện đúng sẽ bị thu hồi để thực hiện dự án khác mà không được bồi thường.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa theo chức năng nhiệm vụ dược giao, nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung công văn này.

(Văn bản thay thế văn bản số 1659/UBND-CN ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh về việc tạm dừng tiếp nhận mới hồ sơ xin thuê đất trên địa bàn TP. Vinh)./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hồ Đức Phớc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.