• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/05/2010
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 08/2010/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 21 tháng 5 năm 2010

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

về đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

__________________

Thực hiện Luật Đất đai năm 2003 và văn bản hướng dẫn thi hành luật, thời gian qua công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định trên các lĩnh vực: Tuyên truyền phổ biến giáo dục về pháp luật đất đai; kiện toàn, xây dựng tổ chức bộ máy chuyên môn, đội ngũ cán bộ công chức; cải cách thủ tục hành chính; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính; thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; công tác bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; xây dựng khung giá đất.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại hạn chế như: việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất một số nơi chưa triển khai, chất lượng không cao, điển hình là quy hoạch sử dụng đất cấp xã; thủ tục hành chính còn rườm rà, chồng chéo giữa các cấp, các ngành; tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau chuyển đổi ruộng đất theo Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 05/4/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về vận động nông dân chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn còn chậm, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đã sử dụng đất chưa cao; nhiều dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng quá 12 tháng không sử dụng, tiến độ thực hiện dự án chậm, sử dụng không có hiệu quả hoặc sử dụng đất sai mục đích, cho thuê lại sai quy định, việc thu hồi đất của các dự án sử dụng đất vi phạm Luật Đất đai chưa kiên quyết...

Nguyên nhân dẫn đến tồn tại trên là do: Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai hiệu quả chưa cao; Các ngành, các cấp chưa quan tâm đúng mức đối với công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác kiểm tra, thanh tra các dự án sau giao đất, cho thuê đất còn hạn chế, một số nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án… Để khắc phục trình trạng trên, nhằm đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nề nếp, đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng, hợp pháp của các tổ chức và công dân. UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các cơ quan Báo, Đài Phát thanh Truyền hình tăng cường phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân để thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện nghiêm túc các trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành trong công tác giao đất, thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất nhằm quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

b) Rà soát và tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn theo hướng ít gọn về thủ tục hành chính; công bố công khai trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý đất đai như: cấp giấy chứng nhận; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để cho nhân dân thực hiện và giám sát đối với các cơ quan có chức năng trong việc thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai. Xây dựng quy trình xử lý thủ tục hành chính về đất đai tại Trung tâm một cửa liên thông.

c) Khẩn trương hoàn thành công tác lập Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015); chỉ đạo và hướng dẫn đôn đốc, các huyện, thành phố, thị xã tập trung lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015; lập và hoàn thiện hồ sơ địa chính, theo dõi chặt chẽ các biến động về đất đai trên địa bàn.

d) Phối hợp cùng với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, đề xuất bổ sung biên chế cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn; tăng cường công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác địa chính, nhất là cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới; thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất tại các huyện, thị xã.

đ) Cùng với UBND cấp huyện phối hợp với Sở Xây dựng, Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, kiểm tra việc sử dụng đất, thực hiện dự án đầu tư sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất; xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho UBND tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng, các pháp luật khác có liên quan; đặc biệt là đối với các dự án đầu tư: Không sử dụng đất hoặc chậm sử dụng đất theo tiến độ dự án đầu tư đã đăng ký, phê duyệt; chuyển nhượng dự án trái quy định của pháp luật.

e) Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo về đất đai thuộc thẩm quyền, nhất là các vụ việc kéo dài nhưng chưa giải quyết dứt điểm, kiểm tra sau giao, thuê đất và thực hiện kết luận sau thanh tra.

f) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của UBND tỉnh: số 03/2009/CT-UBND ngày 26/02/2009 về đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh,  số 15/2009/CT-UBND ngày 13/5/2009 về đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và triển khai thực hiện Chỉ thị số 134/CT.TTg ngày  20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

g) Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức đang sử dụng đất. Phấn đấu đến hết năm 2010 cơ bản các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đều được cấp Giấy chứng nhận.

2. Sở Xây dựng:

a) Rà soát lại các quy hoạch đô thị, quy hoạch trung tâm cụm xã, quy hoạch điểm dân cư… đề xuất kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh những quy hoạch không phù hợp nhằm xoá bỏ quy hoạch “treo”, dự án “treo”.

b) Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh giới thiệu địa điểm cho nhà đầu tư  thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh theo quy định; cần lưu ý:

- Khi giới thiệu địa điểm cần xem xét đến năng lực tài chính của nhà đầu tư; không giới thiệu địa điểm đối với những nhà đầu tư không có đủ năng lực, tránh tình trạng khi giao đất, cho thuê đất xong nhà đầu tư không thực hiện dự án, chuyển nhượng lại cho các nhà đầu tư khác.

- Không tham mưu giới thiệu địa điểm trên vùng đất lúa nước ngoài địa điểm Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nghệ An, Quy hoạch xây dựng… đã được Chính phủ phê duyệt.

- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã theo dõi, giám sát các dự án đầu tư sau khi được UBND tỉnh cho phép khảo sát lựa chọn địa điểm quy hoạch hoặc đã được quy hoạch chi tiết, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các trường hợp không thực hiện quyết định khảo sát, quy hoạch của UBND tỉnh.

3. Sở Giao thông Vận tải:

a) Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, công khai đóng mốc lộ giới các tuyến đường giao thông trên địa bàn để quản lý hành lang an toàn giao thông.

b)  Chỉ đạo Thanh tra Giao thông phối hợp với quản lý đường bộ và chính quyền địa phương các cấp để kiểm tra phát hiện kịp thời xử lý lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang bảo vệ an toàn giao thông.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Hoàn thành việc rà roát quỹ đất, quy hoạch sử dụng đất chi tiết cho các ban quản lý rừng phòng hộ, các Công ty nông nghiệp, lâm nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các đơn vị Công ty nông nghiệp, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành việc rà soát ranh giới sử dụng đất, cắm mốc ranh giới để đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận.  

b) Khẩn trương hoàn thành quy hoạch sử dụng đất lúa nước đến năm 2020, có tính đến năm 2030 trong đó cần xác định rõ diện tích lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cắm mốc ranh giới và giao trách nhiệm quản lý đối với khu vực cần bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất chuyên trồng lúa nước.

c) Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác đúng quy định, phù hợp với yêu cầu thực tế.

5. Sở Tài chính:

Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối ngân sách đề xuất UBND tỉnh bố trí hợp lý kinh phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố, thị xã để thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhân dân.

6. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

a) Khẩn trương hoàn thành công tác lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015); chỉ đạo và hướng dẫn, các xã, phường, thị trấn tập trung lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch.

b) Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau chuyển đổi ruộng đất; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn UBND cấp xã trong công tác lập hồ sơ địa chính, chỉnh lý biến động bản đồ địa chính và theo dõi biến động về đất đai trên địa bàn.

c) Cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành cấp tỉnh có liên quan theo dõi, kiểm tra việc sử dụng đất, thực hiện dự án đầu tư sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp: Không chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng, các pháp luật khác có liên quan; đặc biệt là đối với các dự án đầu tư không sử dụng đất hoặc chậm sử dụng đất theo tiến độ dự án đầu tư đã đăng ký, phê duyệt; chuyển nhượng dự án trái quy định của pháp luật.

d) Sắp xếp, bổ sung, tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức cho các Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất và cán bộ địa chính đảm bảo đủ số lượng, đúng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

đ) Thường xuyên kiểm tra phát hiện và xử lý các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để có biện pháp xử lý kịp thời.

e) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể kịp thời hoà giải các tranh chấp đất đai trên địa bàn; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai, hạn chế khiếu nại vượt cấp, phát sinh điểm nóng; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch; giải quyết tốt chính sách tái định cư, chính sách hỗ trợ bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất, đảm bảo công khai, công bằng, đúng pháp luật.

f) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị: số 03/2009/CT-UBND ngày 26/02/2009 và số 15/2009/CT-UBND ngày 13/5/2009 của UBND tỉnh Nghệ An.

7. Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An tổ chức tuyên truyền nội dung Chỉ thị này để toàn dân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện của các Sở, ban, ngành và chính quyền các cấp.

8. Đề nghị các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia phối hợp với các cấp chính quyền làm tốt công tác hoà giải về tranh chấp đất đai, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về đất đai đối với các tầng lớp nhân dân, tham gia giám sát việc thực hiện Luật đất đai của các cấp chính quyền và cán bộ, công chức kịp thời phản ánh với chính quyền các vấn đề vi phạm pháp luật về đất đai.

9. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này và hàng năm báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức quán triệt và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Chi

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.