• Quyết định 144/2017/QĐ-UBND

  Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  26/12/2017

  06/01/2018

 • Quyết định 143/2017/QĐ-UBND

  Ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  26/12/2017

  06/01/2017

 • Quyết định 142/2017/QĐ-UBND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  26/12/2017

  06/01/2018

 • Quyết định 141/2017/QĐ-UBND

  Quy định mức thu, chế đọ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  26/12/2017

  06/01/2018

 • Quyết định 140/2017/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  21/12/2017

  31/12/2017

 • Quyết định 139/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  20/12/2017

  30/12/2017

 • Quyết định 138/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh

  18/12/2017

  28/12/2017

 • Quyết định 134/2017/QĐ-UBND

  Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  11/12/2017

  21/12/2017

 • Quyết định 133/2017/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giám sát dự án đầu tư và xử lý sau giám sát đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

  11/12/2017

  21/12/2017

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.