• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2003
UBND TỈNH NINH THUẬN
Số: 37/2003/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 15 tháng 12 năm 2003

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Về việc triển khai công tác tín dụng khôi phục sản xuất sau lũ lụt.

Lũ lụt xảy ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2003 đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, tài sản Nhà nước. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã và đang tập trung chỉ đạo các biện pháp nhằm khắc phục sửa chữa khẩn cấp các công trình cơ sở hạ tầng, hỗ trợ dân sinh kinh tế và khôi phục sản xuất. Sau khi lũ rút phát sinh nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết, trong đó việc tạo điều kiện cho nhân dân nhanh chóng khôi phục sản xuất sau lũ liên quan đến vốn tín dụng ngân hàng phải kịp thời xử lý nhanh chóng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy tại công văn số 826-CV/TU ngày 15/11/2003 về việc chỉ đạo giải quyết hậu quả sau lũ lụt và căn cứ nội dung công văn số 1374/NHNN-TD ngày 27/11/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xử lý nợ cũ và cho vay mới để khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2003 tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã khẩn trương thực hiện một số nội dung sau đây:

1/ Các chi nhánh Ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách đóng trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan, chính quyền xã, phường nơi khách hàng bị thiệt hại do đợt lũ lụt vừa qua, tiến hành xác định cụ thể thiệt hại sản xuất từ nguồn vốn tín dụng đầu tư vào từng lĩnh vực để có kế hoạch phù hợp trong việc gia hạn, điều chỉnh nợ và thực hiện nhu cầu vay mới. Việc điều tra, xử lý thiệt hại về vốn tín dụng ngân hàng phải tiến hành kịp thời và chặt chẽ, bảo đảm hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, đồng thời phải bảo đảm thực hiện đúng cơ chế tín dụng hiện hành. Quá trình điều tra, xác định mức độ thiệt hại để xử lý, khắc phục phải bảo đảm: Xác định đúng người bị thiệt hại, xác định đúng đối tượng vay vốn tín dụng thiệt hại và đúng mức độ thiệt hại.

2/ Để thực hiện nội dung trên hiệu quả, chính xác và nhanh chóng, cấp tỉnh và cấp huyện thành lập Ban Chỉ đạo để thực hiện thẩm định, kiểm tra, xác định mức độ thiệt hại sau lũ và tiến hành phân loại, xử lý vốn vay tín dụng. Đồng thời thành lập Hội đồng cấp xã, phường để xác định thiệt hại sản xuất sau lũ.

3/ Giao chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm:

a/ Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ban hành thành phần, nhiệm vụ, chức năng của Ban chỉ đạo cấp tỉnh để thực hiện kiểm tra, xác định mức độ thiệt hại sau lũ và tiến hành phân loại, xử lý vốn vay tín dụng.

Trên cơ sở nhiệm vụ, chức năng của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, tổ chức hướng dẫn các huyện, thị xã thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện. Đối với cấp xã, phường thành lập Hội đồng thẩm định thiệt hại sản xuất sau lũ. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Ban chị đạo cấp huyện và Hội đồng thẩm định thiệt hại cấp xã, phường phải thực hiện bảo đảm các yêu cầu nói trên.

b/ Chỉ đạo, đôn đốc các chi nhánh Ngân hàng Thương mại nhà nước, Ngân hàng Chính sách tại Ninh Thuận có trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ đạo cấp huyện, Hội đồng thẩm định thiệt hại cấp xã tiến hành xác định cụ thể mức độ thiệt hại, tổng hợp và lập báo cáo gửi về Ban chỉ đạo cấp tỉnh để rà soát, tổng hợp và báo cáo đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam biện pháp xử lý thích hợp.

4/ Các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Ninh Thuận cân đối, huy động bảo đảm đủ nguồn vốn để tiếp tục đáp ứng nhu cầu vay mới của các khách hàng bị thiệt hại do lũ lụt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 1374/NHNN-TD ngày 27/11/2003 và các quy định khác có liên quan về vay vốn tín dụng. Việc vay mới phải đảm bảo đầu tư đúng hướng, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghề của tỉnh.

Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã khẩn trương tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Giao cho chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Ninh Thuận có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị này.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đào Thậm

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.