• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày hết hiệu lực: 30/05/2007
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 75/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 24 tháng 7 năm 1989

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
       

        Số: 75/QĐ-UB                                                                                          Đồng Hới, ngày 24  tháng 7  năm 1989     

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v thành lập Uỷ ban Dân số và kế hoạch hoá gia đình

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

 

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND của UBND ban hành ngày 09/7/1983;

- Căn cứ Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30/6/1989 và Quyết định số 51/CT ngày 06/3/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng;

- Xét nhu cầu công tác Dân số và kế hoạch hoá gia đình của tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Thành lập Uỷ ban Dân số và kế hoạch hoá gia đình kể từ ngày ký quyết định.

- Uỷ ban Dân số và KHHGĐ có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh phối hợp hoạt động với các ngành, UBND các cấp, đoàn thể quần chúng hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra thực hiện những chỉ tiêu kế hoạch, chế độ chính sách của Nhà nước về phát triển dân số và KHHGĐ.

- Quản lý việc sử dụng ngân sách , vốn, đầu tư và trang thiết bị phục vụ công tác dân số và KHHGĐ.

Điều 2: Tổ chức  bộ máy Uỷ ban dân số và KHHGĐ gồm có:

-  Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch uỷ ban

- Đ/c Giám đốc Sở Y tế làm Phó Chủ tịch thường trực

- Đ/c Phó chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch làm Phó Chủ tịch

- Đại diện các sở: Tài chính - Vật giá, Lao động - TBXH, VHTT, Giáo dục, Uỷ ban kế hoạch (thống kê), Liên đoàn lao động tỉnh, Đoàn TNCSHCM tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh làm uỷ viên.

- Địa điểm và phương tiện làm việc của Uỷ ban dân số và KHHGĐ dựa vào bộ máy của Sở Y tế để hoạt động, có một số cán bộ chuyên trách giúp việc cho bộ phận thường trực.

 

Điều 3: Uỷ ban dân số và KHHGĐ được sử dụng khuôn dấu riêng. Có kinh phí hoạt động do Uỷ ban dự trù hàng năm.

Điều 4: Tổ chức Uỷ ban dân số và KHHGĐ các cấp

- Cấp huyện, thị xã có Ban dân số và KHHGĐ do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND phụ trách, có đại diện các ngành kế hoạch, y tế, tài chính, các đoàn thể tham gia và có cán bộ chuyên trách.

- Các ban, ngành cấp tỉnh và tương đương phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách về công tác dân số và KHHGĐ.

- Cấp xã, phường, thị trấn, cơ quan, xí nghiệp...công tác dân số và KHHGĐ do tập thể lãnh đạo bàn bạc thành nội dung công tác của đơn vị và phân công một đồng chí lãnh đạo chủ chốt phụ trách và sử dụng các cơ quan chuyên môn giúp việc.

Điều 5: Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Dân số và KHHGĐ, thủ trưởng các ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                                                            TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

Nơi nhận:                                                                        CHỦ TỊCH

- Như điều 5;                                                                        

- Thường vụ TU;                                                                       (Đã ký)

- UB quốc gia DS và KHHGĐ;

- Lưu VP -TC.                                                                      Trần Sự

 

 

 

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Sự

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.