• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/12/1990
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 56/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 29 tháng 12 năm 1990

CHỈ THỊ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QB

V/v tăng cường quản lý quy hoạch khu đất xây dựng Trung tâm Thể thao Đồng Hới

________________________

Quy hoạch tổng thể thị xã Đồng Hới đã được Bộ Xây dựng và Uỷ ban nhân dân tỉnh thoả thuận thông qua. Công tác xây dựng theo quy hoạch đang từng bước được tiến hành.

Công tác quản lý quy hoạch đô thị thời gian qua đã được triển khai đồng bộ và có hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên quyết định số 180/ QĐ-UB của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh vẫn chưa được thực hiện một cách triệt để, nhất là trong việc quy hoạch cấp đất bố trí các khu ở dân cư.

Vì vậy Uỷ ban nhân dân tỉnh nhắc nhở các ngành, các cấp thực hiện nghiêm chỉnh quyết định số 180/QĐ-UB của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. Đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng, Uỷ ban nhân dân thị xã Đồng Hới, Uỷ ban nhân dân xã Lý Ninh kết hợp chặt chẽ, tăng cường quản lý quy hoạch khu dân đất xây dựng Trung tâm Thể thao Đồng Hới (khu đất phía bắc đường tỉnh lộ 3B, từ cầu Rào đến chợ Lý Ninh). Tuyệt đối chưa được bố trí nhà ở dân cư tại khu vực này trong khi chưa có quy hoạch chi tiết, tránh chồng chéo, gây lãng phí khi xây dựng Trung tâm Thể thao.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Đạo

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.