• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/03/1990
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 160/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 6 tháng 3 năm 1990

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành quy định về chế độ kế hoạch hoá khoa học và kỹ thuật

_______________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước công bố 11/7/1989;

- Căn cứ Nghị định số 263/CP ngày 27/6/1981 của Hội đồng Chính phủ về chế độ kế hoạch hoá khoa học và kỹ thuật;

- Theo đề nghị của đồng chí Trưởng Ban khoa học và kỹ thuật, Chủ nhiệm UBKH, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, trưởng phòng Tư pháp tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này quy định về chế độ kế hoạch hoá khoa học kỹ thuật.

Quy định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 2: Trưởng Ban khoa học và kỹ thuật, Chủ nhiệm UBKH, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành quy định này trong tất cả các ngành, huyện, thị xã và cơ sở.

Điều 3: Các đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Trần Sự

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ KẾ HOẠCH HOÁ KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-UB ngày 06/3/1990)

__________________________________

Chương I

NHIỆM VỤ, NỘI DUNG, KẾ HOẠCH HOÁ

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Điều 1: Kế hoạch hoá Khoa học và kỹ thuật là công cụ chủ yếu để Nhà nước quản lý hoạt động khoa học kỹ thuật ở mọi cấp, kế hoạch Khoa học và kỹ thuật là một bộ phận hợp thành của kế hoạch kinh tế quốc dân. Nhiệm vụ của kế hoạch Khoa học và kỹ thuật là nêu lên những phương hướng, nội dung, mục tiêu phát triển Khoa học kỹ thuật và những biện pháp cụ thể đảm bảo thực hiện những phương hướng và mục tiêu ấy, tập trung lực lượng và phương tiện để giải quyết, dứt điểm những vấn đề khoa học kỹ thuật quan trọng của nền kinh tế quốc dân trong kế hoạch.

Điều 2:

a)  Hệ thống kế hoạch khoa học - kỹ thuật  gồm:

- Kế hoạch khoa học - kỹ thuật  hàng năm

- Kế hoạch khoa học - kỹ thuật  5  năm

- Kế hoạch khoa học - kỹ thuật  dài hạn (trên 5 năm)

b) Nội dung của kế hoạch khoa học - kỹ thuật :

1) Điều tra cơ bản (điều tra bảo vệ tài nguyên và điều kiện tự nhiên)

2) Nghiên cứu khoa học và kỹ thuật , xây dựng chính sách khoa học - kỹ thuật.

3) Áp dụng những thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật  .

4) Đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm.

5) Xây dựng phổ biến và áp dụng tiêu chuẩn, quy trình quy phạm kỹ thuật      (gọi tắt là kế hoạch tiêu chuẩn hoá)

6) Sản xuất sửa chữa trang bị và kiểm định thiết bị dụng cụ đo lường (gọi tắt là Kế hoạch hoá công tác đo lường.

7) Hợp tác khoa học và kỹ thuật với nước ngoài, đào tạo bồi dưỡng cán bộ khoa học và kỹ thuật.

8) Thông tin khoa học và kỹ thuật .

9) Xây dựng tiềm lực khoa học và kỹ thuật của địa phương cung ứng vật tư, Tài chính, Lao động và Tiền lương.

Chương 2

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Điều 3: Công tác Kế hoạch hoá Khoa học và kỹ thuật phải tiến hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ và được quản lý theo 2 cấp:

1. Cấp tỉnh quản lý những nhiệm vụ  kế hoạch khoa học và kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng trong địa phương.

2. Huyện, thị xã, Sở, ban, ngành (gọi chung là cấp huyện) quản lý những nhiệm vụ kế hoạch khoa học và kỹ thuật phục vụ cho sản xuất và đời sống ở cấp mình.

Ở cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch khoa học và kỹ thuật phải thể hiện các chỉ tiêu và kế hoạch cấp trên giao và không được trái với chỉ tiêu đó.

Điều 4: Trong việc quản lý kế hoạch khoa học và kỹ thuật cấp huyện và các ngành liên quan có trách nhiệm sau:

1. Trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan quản lý chức năng, UBND huyện, ngành, liên quan tổng hợp kế hoạch khoa học kỹ thuật và đảm bảo sự thống nhất của kế hoạch khoa học và kỹ thuật với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời tổ chức thực hiện kế hoạch khoa học và kỹ thuật ở địa phương, đơn vị mình.

2. Phối hợp với Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh xây dựng và duyệt các dự án kế hoạch khoa học và kỹ thuật của các cơ sở trực thuộc, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện kế hoạch khoa học và kỹ thuật ở các đơn vị theo đúng thể lệ chế độ của nhà nước.

3. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào địa phương.

Điều 5: Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh có trách nhiệm và quyền hạn:

1.Giúp UBND tỉnh quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được đề ra trong kế hoạch khoa học và kỹ thuật đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ kế hoạch khoa học và kỹ thuật cho các cấp.

2. Tổng hợp các dự án kế hoạch khoa học và kỹ thuật của cấp huyện thành dự án kế hoạch khoa học và kỹ thuật của tỉnh, thống nhất của Uỷ ban kế hoạch đưa vào dự án kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

3. Quản lý kinh phí hoạt động khoa học kỹ thuật  của tỉnh và cơ sở: Được sử dụng 10% kinh phí dành cho các chương trình đề tài khoa học kỹ thuật  để phục vụ công tác quản lý.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc cấp huyện xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khoa học và kỹ thuật.

5. Kiến nghị với UBND tỉnh về các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của cấp huyện: Việc nhập khẩu kỹ thuật, việc áp dụng các thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật vào nền kinh tế quốc dân của tỉnh.

6. Phối hợp với Uỷ ban Kế hoạch, Sở Tài chính - Vật giá, tổng hợp và cân đối trong phạm vi tỉnh về nhu cầu các mặt để thực hiện kế hoạch - kỹ thuật như tài chính, vật tư, lao động, tiền lương, đào tạo cán bộ, xây dựng và trang bị cơ sở vật chất khoa học kỹ thuật  ở địa phương.

7. Tham gia các hội nghị thảo luận kế hoạch kinh tế của cấp huyện do Uỷ ban Kế  hoạch chủ trì và phát biểu ý kiến về những vấn đề có liên quan đến khoa học kỹ thuật.

Điều 6: Uỷ ban Kế hoạch tỉnh có trách nhiệm:

1. Tổng hợp và cân đối các nội dung của kế hoạch khoa học và kỹ thuật trong dự án kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Phối hợp với Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh xác định các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật của sản xuất và sản phẩm mà các cấp phải đạt được trong từng thời kỳ kế hoạch của tỉnh để đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật . Chỉ đạo và hướng dẫn các ngành, huyện, thị, cơ sở xây dựng kế hoạch khoa học và kỹ thuật phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Điều 7: Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm:

1. Tổng hợp nhu cầu tài chính cho hoạt động khoa học kỹ thuật vào dự án ngân sách của tỉnh trên cơ sở các kiến nghị của Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh.

2. Giải quyết việc cấp phát tài chính cho kế hoạch khoa học và kỹ thuật theo các chỉ tiêu đã được trình duyệt.

3. Thực hiện, quyết toán và thanh tra về tài chính đối với các khoản chi về khoa học và kỹ thuật .

4. Phối hợp với Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh nghiên cứu trình UBND tỉnh hoặc trong phạm vi quyền hạn của mình ban hành các quy định về đầu tư chi phí tài chính cho hoạt động khoa học kỹ thuật.

Điều 8: Đối với cơ sở: xuất phát từ những nhiệm vụ và quyền hạn, được UBND tỉnh và cơ quan quản lý cấp trên giao, các cơ sở có trách nhiệm tổ chức và quản lý công tác kế hoạch hoá khoa học và kỹ thuật theo đúng các chỉ tiêu chính sách và chế độ Nhà nước hiện hành, cụ thể là:

1. Đản bảo hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ và chỉ tiêu khoa học kỹ thuật được giao, ưu tiên cho các nhiệm vụ trọng điểm.

2. Không ngừng nâng cao trình độ kinh tế, kỹ thuật của sản xuất và sản phẩm, nâng cấp hiệu quả hoạt động của mình trên cơ sở điều tra nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và đưa công tác quản lý khoa học kỹ thuật  vào nề nếp.

3. Thực hiện sự hợp tác xã hội chủ nghĩa với các cơ sở khác trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch khoa học và kỹ thuật.

4. Trong phạm vi và trách nhiệm của mình có quyền ký các hợp đồng với các cơ sở khác theo quy định của Nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ khoa học kỹ thuật.

Điều 9: Ở mọi cấp, kế hoạch khoa học kỹ thuật 5 năm và hàng năm được xây dựng đồng thời phù hợp với kế hoạch kinh tế - xã hội.

Điều 10:  Để thống nhất quản lý, chỉ đạo công tác kế hoạch hoá khoa học kỹ thuật trong toàn tỉnh, các xí nghiệp, công ty trạm trại (gọi chung là cơ sở) phải đăng ký tất cả các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật , các đề tài áp dụng, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất với cơ quan chủ quản, để cơ quan chủ quản tổng hợp đăng ký với Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh.

Điều 11: Chế độ bảo vệ kế hoạch khoa học kỹ thuật ở  các cấp được thực hiện theo nguyên tắc.

Cấp dưới bảo vệ kế hoạch khoa học kỹ thuật trước cấp trên quản lý trực tiếp của mình.

Điều 12: Tất cả các công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật nằm trong kế hoạch khoa học kỹ thuật ở các cấp khi kết thức phải được đánh giá kết quả và nghiệm thu (đối với những công trình tiến hành theo hợp đồng) theo đúng thủ tục quy định của Nhà nước. Chỉ sau khi tổ chức đánh giá kết quả (nghiệm thu) hợp lệ... các ngành, huyện, thị mới được phép công bố và sử dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

Điều 13: Chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và kỹ thuật:

1. Báo cáo định kỳ: tháng quý, năm về tình hình thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu trong kế hoạch khoa học và kỹ thuật của từng cơ sở cho Ban khoa học và kỹ thuật và cơ quan quản lý trực tiếp.

2. Báo cáo ngay sau khi hoàn thành 1 bước nghiên cứu hoặc toàn bộ đề tài, hoặc 1 nghiệm vụ khoa học kỹ thuật cho cấp quản lý trực tiếp và báo cáo cho Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh.

Chương 3

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ PHẠT

Điều 14: Các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện kế hoạch khoa học kỹ thuật đạt được những thành tựu và hiệu quả thiết thực đều được xét khen thưởng theo chế độ hiện hành.

Điều 15: Các đơn vị và cá nhân không thực hiện chế độ kế hoạch hoá khoa học kỹ thuật làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân thì bị xử lý hành chính và bồi thường vật chất. Trong trường hợp nghiêm trọng sẽ bị truy tố theo pháp luật hiện hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Sự

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.