• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
HĐND TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 155/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2011

____________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  QUẢNG BÌNH

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 23

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP, ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số: 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông tư số: 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của  Chính phủ.

Căn cứ Nghị quyết số: 147/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 22 về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Căn cứ Nghị quyết số: 154/2010/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 23 về dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1913/TTr-UBND, ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phân bổ chi ngân sách cấp tỉnh năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2011 như sau:

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh năm 2011:    1.988.957 triệu đồng.

(Một nghìn chín trăm tám mươi tám tỷ chín trăm năm mươi bảy triệu đồng), bao gồm:

1. Chi cân đối ngân sách:                                                         1.083.537 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển:                                                      274.480 triệu đồng.

- Chi thường xuyên:                                                           755.400 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách:                                                        52.657 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương:             1.000 triệu đồng.

2. Chi theo mục tiêu:                                                         199.100 triệu đồng.

3. Chi vốn chương trình mục tiêu:                                        626.320 triệu đồng.

4. Chi trả nợ gốc và lãi tiền vay:                                          80.000 triệu đồng.

Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2011 giao cho các đơn vị đã tính đủ kinh phí để thực hiện chế độ tiền lương theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ (với mức lương tối thiểu 730.000đồng/tháng). Số liệu phân bổ chi tiết theo khoản chi cho từng nhiệm vụ, các ngành và các đơn vị (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2011 theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân và tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện phân bổ chi ngân sách cấp tỉnh năm 2011.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sao 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khoá XV, kỳ họp thứ 23 thông qua.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lương Ngọc Bính

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.