• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/1994
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 1 tháng 11 năm 1994

 

 

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu bổ xung chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 73 của Luật tổ chức Quốc hội;

Căn cứ vào tờ trình của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và biên bản kết quả bầu cử ngày 29 tháng 29 tháng 10 năm 1994 về việc bầu bổ xung chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội;

 

QUYẾT NGHỊ :

Ông Lý Tài Luận giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội

Nghị quyết này đã được quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 1 tháng 11 năm 1994./.

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nông Đức Mạnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.