• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/09/1992
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 30 tháng 9 năm 1992

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Quy định danh sách các Bộ và cơ quan ngang Bộ của Chính phủ

Căn cứ vào Điều 84 và Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 74 của Luật tổ chức Quốc hội và Điều 2 của Luật tổ chức Chính phủ;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

Các Bộ và các cơ quan ngang Bộ của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có:

A. CÁC BỘ:

1. Bộ Quốc phòng

2. Bộ Nội vụ

3. Bội Ngoại giao

4. Bộ Tư pháp

5. Bộ Tài chính

6. Bộ Thương mại

7. Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường

8. Bộ Lao động, thương binh và xã hội

9. Bộ Giao thông vận tải

10. Bộ Xây dựng

11. Bộ Công nghiệp nặng

12. Bộ Công nghiệp nhẹ

13. Bộ Năng lượng

14. Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm

15. Bộ Lâm nghiệp

16. Bộ Thủy lợi

17. Bộ Thủy sản

18. Bộ Văn hoá, thông tin

19. Bộ Giáo dục và đào tạo

20. Bộ Y tế

 

B. CÁC CƠ QUAN NGANG BỘ:

1. Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

2. Uỷ ban Dân tộc và miền núi

3. Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư

4. Thanh tra Nhà nước

5. Ngân hàng Nhà nước

6. Ban tổ chức, cán bộ Chính phủ

7. Văn phòng Chính phủ

Nghị quyết này đã được Quốc hội của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 30/9/1992./.

 

 

 

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nông Đức Mạnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.