• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2018
HĐND TỈNH QUẢNG NAM
Số: 16/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

Về mức chi cho gia đình có nhiều liệt sỹ được tặng thưởng

Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

_______________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 7

 

            Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Xét Tờ trình số 3563/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về mức chi tiền thưởng kèm theo Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra số 24/BC-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội  đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức chi cho gia đình có nhiều liệt sỹ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Đối tượng áp dụng

Gia đình có nhiều liệt sỹ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được tặng thưởng Huân chương Độc lập kể từ ngày 01/01/2017 trở đi.

Điều 2. Mức chi và nguồn kinh phí thực hiện

1. Mức chi cho gia đình được tặng thưởng:

a) Huân chương Độc lập hạng nhất: mức chi bằng 15 lần mức lương cơ sở/gia đình; b) Huân chương Độc lập hạng nhì: mức chi bằng 12,5 lần mức lương cơ sở/gia đình;

b) Huân chương Độc lập hạng nhì: mức chi bằng 12,5 lần mức lương cơ sở/gia đình;

c) Huân chương Độc lập hạng ba: mức chi bằng 10,5 lần mức lương cơ sở/gia đình.

Mức chi cho gia đình có nhiều liệt sỹ được tặng thưởng Huân chương Độc lập thực hiện theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành Quyết định tặng Huân chương Độc lập của Chủ tịch nước.

2. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Tổng kinh phí thực hiện: dự kiến khoảng 10,7 tỷ đồng (Mười tỷ bảy trăm triệu đồng).

(Dự kiến số lượng gia đình được tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng và mức kinh phí theo phụ lục đính kèm).

b) Kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh đối tượng ngoài số lượng dự kiến tại điểm a, Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ sung và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Quang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.