• Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
UBND TỈNH QUẢNG NAM
Số: 22/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 12 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông  tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

tỉnh Quảng Nam

_____________

UỶ BAN NHÂN DẦN TỈNH QUẢNG Nam

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 944/TTr-STNMT ngày 02/12/2019 về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam.             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố; thủ trướng các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

           QUY CHẾ

Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên

và môi trường tỉnh Quảng Nam

_________________________

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 22/2019/QĐ- UBND ngày 12/12/2019

 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

     Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Phạm vi điều chỉnh

       Quy chế này quy định việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về đất đai, tài nguyên nước, địa chât khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, viễn thám, tài nguyên môi trường biển và hải đảo (sau đây gọi là thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

       Quy chế này không điều chỉnh đối với thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc danh mục bí mật nhà nước.                                             

       Đối với những nội dung không được quy định tại quy chế này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

 1. Đối tượng áp dụng

       Quy chế này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tố chức, cá nhân có hoạt động thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam.

       Điều 2. Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

       Các loại thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Điều 4, Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 73/2017/NĐ-CP).

       Điều 3. Nguyên tắc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

 1. Bảo đảm tính chính xác, trung thực, khoa học, khách quan và kế thừa.
 2. Tập hợp, quản lý được đầy đủ các nguồn thông tin, dữ liệu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 3. Lưu trữ, bảo quản đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài, thuận tiện.                              

        4. Tổ chức có hệ thống phục vụ thuận tiện khai thác và sử dụng, phát huy hiệu quả cao nhất.

           5. Công bố công khai trên Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam, trừ các thông tin, dữ liệu thuộc về bí mật nhà nước theo quy định.

           6. Phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triể n kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

           7. Sử dụng đúng mục đích, phải trích dẫn nguồn và tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; khai thác thông tin, dữ liệu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

          8. Việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng phải bảo đảm an toàn dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước và các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học.

          Điều 4. Sự tham gia của các tổ chức cá nhân

          1. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cho việc thu nhận, tạo lập và cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đúng quy định của pháp luật.

          2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp, hiến tặng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho cơ quan nhà nước góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, phục vụ iợi ích chung của xã hội.

        Điều 5. Kinh phí thu thập, xử lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

           1. Kinh phí thu thập, xử lý, xây dựng, cập nhật, vận hành, quản lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh do ngân sách Nhà nước cân đối, bố trí theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

          Định kỳ vào thời điểm lập dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm, căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật về thu thập, xử lý thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường do các Bộ, ngành Trung ương ban hành và căn cứ số lượng, khối lượng nhiệm vụ theo kế hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyên phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự toán, phối hợp với sở Tài chính tham mưu UBND trình HĐND tỉnh phê duyệt, phân bổ dự toán kinh phí thực hiện theo quy định; đồng thời tổ chức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện theo quy định hiện hành.

            2. Phí khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

 

Chương II

THU THẬP THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

       Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường                                                                          

         1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, chịu trách nhiệm:

          a) Hằng năm, chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố lập và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh;

          b) Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện thu thập, đánh giá, quản lý, lưu trữ, công bố, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường; tổ chức, quản lý thông tin, dữ liệu trên môi trường điện tử; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu, cổng thông tin tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường giữa các cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành Trung ương;         

           c) Ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức tích hợp thông tin, dữ liệu và các ứng dụng nhằm phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác hiệu quả, gia tăng giá trị của thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;

           d) Lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường;

            đ) Định kỳ hằng năm gửi báo cáo về công tác thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

            e) Lập và trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh và tổ chức công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.

            f) Tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, xem xét, xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

            2. Sở Tài chính: Thẩm định kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bản tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường lập, đề xuất UBND tinh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch hăng năm. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện tích hợp cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường vào kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.

           4. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

           a) Chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc lập và tổ chức thực hiện kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh hằng năm;

           b) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố cho Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường) hằng năm theo quy định.

            5. Các Sở, Ban, ngành phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực phụ trách.

           6. Tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước) và các tổ chức, doanh nghiệp khác (thuộc diện phải nộp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo quy định của Nhà nước) trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm giao nộp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo Điều 10 Quy chế này.

         Điều 7. Lập, phê duyệt kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

           1. Các Sở, Ban, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao xác định thông tin, dữ liệu cần thu thập, cập nhật, đề xuât các hoạt động, nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (Chi tiết theo Phụ lục 1 - Danh sách thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo Thông tư 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018), gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, lập kế hoạch.

           2. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp đề xuất của các Sở, Ban, ngành và các hoạt động, nhiệm vụ thu thập, cập nhật dữ liệu của Sở, dự thảo kế hoạch; chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh phê duyệt.

          3. UBND tỉnh gửi một bản kế hoạch đã phê duyệt cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có phạm vi quản lý nhà nước liên quan đên các dữ liệu cân thu thập theo kế hoạch đã phê duyệt.

         Điều 8. Thực hiện kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

          1. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường hằng năm.

          2. Việc điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phải tuân thủ đúng các quy định, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Nội dung thông tin, dữ liệu thu thập, cập nhật phải phù hợp, chính xác, kịp thời, hiệu quả; ưu tiên mục tiêu sử dụng dài hạn; ưu tiên dữ liệu có thể dùng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

          3. Trường hợp pháp luật quy định việc thu thập thông tin, dữ liệu phải được phép của cơ quan nhà nước có thấm quyền thì Sở Tài nguyên và Môi trường phải làm thủ tục xin phép theo quy định và chỉ được tiến hành thu thập dữ liệu sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

          4. Việc thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc danh mục tài liệu bí mật nhà nước phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

          5. Các hình thức thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường:

          a) Yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, tiếp nhận thông tin, dữ liệu từ các tổ chức, cá nhân theo quy định;

 1. Quan trắc, điều tra, khảo sát;
 2. Nghiên cứu, dự báo;
 3. Tổng hợp, tạo lập thông tin, dữ liệu và các hình thức khác.

        Điều 9. Kiểm tra, đánh giá, xử lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

               1. Việc kiếm tra, đánh giá, xử lý thông tin, dữ liệu phải tuân theo các quy định, quy phạm, quy chuấn kỹ thuật chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thấm quyền ban hành, phê duyệt.       

              2. Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc kiếm tra, đánh giá, xử lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và mội trường thuộc thẩm quyền quản lý.

             3. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm, kiếm tra, đánh giá, xử lý dữ liệu và tính chính xác của thông tin, dữ liệu.

           Điều 10. Giao nộp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

           1. Tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước để thu thập, tạo lập dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, trong thời hạn chậm nhất 03 (ba) tháng kể từ ngày hoàn thành nghiệm thu sản phẩm chịu trách nhiệm giao nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và môi trường) 01 (một) bộ dữ liệu đúng theo chuấn dữ liệu chuyên môn đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

           2. Biên bản giao nộp dữ liệu là một trong những cơ sở đế xác định hoàn thành công trình, dự án hoặc nhiệm vụ được giao.

           3. Các tố chức, cá nhân đang lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm cung cấp thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường để xây dựng, cập nhật danh mục, thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh công bố phục vụ tra cứu, cung cấp, khai thác sử dụng.

Chương III

TỔ CHỨC QUẢN LÝ THÔNG TIN, DỮ LIỆU
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

      Điều 11. Bảo quản, lưu trữ và tu bổ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

 1. Việc bảo quản, lưu trữ và tu bổ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phải tuân theo quy định của pháp luật về lưu trữ, các quy định, quy trình, quy phạm và quy chuấn kỹ thuật chuyên ngành.
 2. Tất cả các thông tin, dữ liệu thu thập được phải được phân loại, đánh giá, xử lý để có hình thức, biện pháp bảo quản, lưu trữ, bảo vệ phù hợp, bảo đảm an toàn và kéo dài tuổi thọ cho thông tin, dữ liệu, tài liệu nhằm phục vụ được tốt các yêu cầu khai thác, sử dụng.
 3. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm lưu trữ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh.

        Điều 12. Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

 1. Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam là tập hợp toàn bộ các thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đã được kiểm tra, đánh giá, và tổ chức quản lý, lưu trữ một cách có hệ thống được xây dựng, cập nhật và duy trì phục vụ quản lý nhà nước và các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và nâng cao dân trí.
 2. Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh được xây dựng phù hợp với khung kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường tỉnh và phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, được tích hợp vào kho dữ liệu dùng chung của tỉnh nhằm phục vụ cho việc xây dựng phát triển tỉnh Quảng Nam nói riêng và đất nước nói chung.

          3.Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường được xây dựng và kết nối, chia sẻ trên môi trường điện tử phục vụ quản lý, khai thác, cung cấp, sử dụng thông tin, dữ liệu thuận tiện, hiệu quả.

 1. Cơ sở dữ liệu phải đáp ứng khung cơ sở dữ liệu, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin và chuyên ngành.
 2. Việc xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành cụ thế thực hiện theo quy định của pháp luật đối với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

      Điều 13. Vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

      Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:

 • Xây dựng các quy trình nghiệp vụ, kiểm soát để vận hành, duy trì cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường;
 • Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí trong dự toán được giao đế thực hiện thường xuyên, liên tục, định kỳ cập nhật nội dung cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường;
 • Xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ bảo đảm cơ sở dữ liệu có hiệu suất vận hành và sẵn sàng đáp ứng cao;
 • Xây dựng và thực hiện các giải pháp về sao lưu, dự phòng bảo đảm tính nguyên vẹn, an toàn của cơ sở dữ liệu. Trong trượng hợp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường hư hỏng, bị phá hủy do các hành vi trái phép phải có cơ chế bảo đảm phục hồi được thông tin, dữ liệu; cụ thế:

        + Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phải được định kỳ 3 (ba) tháng 1 (một) lần sao chép và lưu trữ theo quy định;

        + Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phòng ít nhất 6 (sáu) tháng 1 (một) lần. Bản dự phòng có thể khôi phục được trong trường hợp có sự cố hỏng hóc thiết bị một cách khách quan.

        + Thông tin, dữ liệu lưu giữ trong Cơ sở dữ liều tài nguyên và môi trường phải được sao chép vào đĩa cứng, đĩa quang (CD, DVD), băng từ theo định kỳ và lưu trữ theo quy trình, quy phạm kỹ thuật, bảo mật và an toàn theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Định kỳ 3 (ba) tháng 1 (một) lần phải kiểm tra và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin điện tử.

        Điều 14. Bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin

 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin, có các biện pháp tổ chức, quản lý vận hành, nghiệp vụ và kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu, an toàn máy tính và an ninh mạng.
 2. Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường phải được phân loại theo cấp độ an toàn hệ thống thông tin, đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.
 3. Trung tâm công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu, thực hiện kiếm tra, đánh giá an toàn thông tin, quản lý rủi ro và các biện pháp phù hợp để bảo đảm an toàn thông tin.

Chương IV

KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

     Điều 15. Công bố danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

 1. Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường được công bố trên trang thông tin điện tử của tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc công bố danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phải tuân thủ theo các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.
 2. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trình UBND tỉnh công bố theo quy định tại khoản 2, Điều 15, Nghị định số 73/2017/NĐ-CP.

       Điều 16. Hình thức khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

       Việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thực hiện theo các hình thức sau đây:

 1. Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử hoặc kết nối, truy nhập, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của cơ quan quản lý, cung câp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.
 2. Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu thông qua phiếu, yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu.
 3. Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu bằng hình thức hợp đồng giữa đơn vị quản lý thông tin, dữ liệu và bên khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật.

        Điều 17. Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu

 1. Tổ chức, cá nhân khi khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử phải đăng ký và được cấp quyền truy cập, khai thác thông tin, dữ liệu từ cơ' quan cung cấp thông tin, dữ liệu.
 2. Tổ chức, cá nhân được cấp quyền truy cập có trách nhiệm truy cập đúng địa chỉ, mã khóa; không được làm lộ địa chỉ, mã khóa truy cập đã được cấp.
 3. Cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu chịu trách nhiệm:
 1. Bảo đảm cho tố chức, cá nhân truy cập thuận tiện; có công cụ tìm kiếm thông tin, dữ liệu dễ sử dụng và cho kết quả đúng nội dung cần tìm kiếm;
 2. Bảo đảm khuôn dạng thông tin, dữ liệu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định để dễ dàng tải xuống, hiển thị nhanh chóng và in ấn bằng các phương tiện điện tử phổ biến.
 1. Trường hợp tạm ngừng cung cấp thông tin, dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên môi trường mạng, cơ quan cung cấp thông in, dữ liệu chịu trách nhiệm:       
 1. Thông báo công khai chậm nhất là 07 ngày làm việc trước khi chủ động tạm ngừng cung cấp thông tin, dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên mạng để sửa chữa, khắc phục các sự cố hoặc nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng thông tin; nội dung thông báo phải nêu rõ khoảng thời gian dự kiến phục hồi các hoạt động cung cấp thông tin, dữ liệu, dịch vụ liên quan trên môi trường mạng, trừ trường hợp bất khả kháng;
 2. Tiến hành các biện pháp khắc phục sự cố.

        Điều 18. Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu qua văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu

 1. Việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu theo hình thức phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu được thực hiện theo quy định sau:
 1. Các tố chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu căn cứ danh mục thông tin, dữ liệu hiện có, lập phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu (theo Mẫu số 02, Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 73/2017/NĐ-CP) nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc trên môi trường mạng điện tử cho các đơn vị quản lý thông tin, dữ liệu;
 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu tiếp nhận kiếm tra văn bản, phiếu yêu cầu, thông báo) nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tố chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết;

 

 1. Sau khi tố chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính, cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, dữ liệu cho các tổ chức, cá nhân.
 1. Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên, môi trường bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
 1. Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu;
 2. Danh mục và nội dung thông tin, dữ liệu cần cung cấp;
 3. Mục đích sử dụng thông tin, dữ liệu;
 4. Hình thức khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu và phương thức nhận kết quả.
 1. Văn bản yêu cầu của cơ quan, tổ chức phải có chữ ký của thủ trưởng cơ quan và đóng dấu xác nhận. Phiếu yêu cầu của cá nhân phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và chữ ký của người yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu.
 2. Trường hợp người có nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên, môi trường là cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thì văn bản yêu cầu phải được tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đang làm việc ký xác nhận, đóng dấu; đối với các chuyên gia, thực tập sinh là người nước ngoài đang làm việc cho các chương trình, dự án tại các Bộ, ngành, địa phương hoặc học tập tại các cơ sở đào tạo tại Việt Nam thì phải được cơ quan có thấm quyền của Bộ, ngành, địa phương hoặc các cơ sở đào tạo đó ký xác nhận, đóng dấu theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 73/2017/NĐ-CP.                                         

       Điều 19. Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu bằng hình thức hợp đồng

Việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu bằng hình thức hợp đồng thực hiện theo quy định của Bộ Luật Dân sự giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu và tố chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu. Mầu họp đồng cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo Mầu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 73/2017/NĐ-CP.

       Điều 20. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm và có các quyền hạn sau đây:

 1. Tuân thủ các nguyên tắc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu quy định tại Điều 5, Nghị định số 73/2017/NĐ-CP.
 2. Đối với thông tin, dữ liệu được khai thác và sử dụng thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu hoặc bằng hình thức hợp đồng giữa đơn vị quản lý thông tin, dữ liệu và bên khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu thì

10

không được chuyển thông tin, dữ liệu cho bên thứ ba sử dụng trừ trường hợp được sự chấp thuận của đơn vị quản lý thông tin, dữ liệu hoặc được thỏa thuận trong hợp đồng với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, dữ liệu.

 1. Không được làm sai lệch thông tin, dữ liệu đã được cung cấp đế sử dụng.
 2. Trả kinh phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 73/2017/NĐ-CP.
 3. Tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tủệ.
 4. Thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu về những

sai sót của thông tin, dữ liệu đã cung cấp.                              

 

 1. Được khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháị) luật khi bị vi phạm quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của mình.
 2. Được bồi thường theo quy định của pháp luật klii bên cung cấp thông tin, dữ liệu cung cấp thông tin, dữ liệu không chính kác gây thiệt hại cho mình.

 

Chương V

KẾT NỐI, CHIA SẺ THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ

         Điều 21. Nguyên tắc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường giữa các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh

       Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường giữa các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh; giữa các cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường và giữa các cơ quan, tố chức liên quan trên nguyên tăc:

 1. Kết nối, chia sẻ, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
 2. Bảo đảm việc tiếp cận thông tin, dữ liệu tài ngpyên và môi trường phục vụ kịp thời cho việc đánh giá, dự báo, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu câu phát triên kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
 3. Bảo đảm việc trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu được thông suốt, kịp thời, đáp ứng các yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin.

         Điều 22. Phối hợp kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

         1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:           ;

         a) Chủ trì, phối họp với các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng quy trình, quy định về kết nối, chia sẻ, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên môi trường điện tử.

 1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kết nối, chia sẻ, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên môi trường điện tử.
 2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng chuẩn dữ liệu để thực hiện việc chia sẻ, trao đối dữ liệu với các hệ thống khác, trình UBND tỉnh ban hành danh mục các dịch vụ dữ liệu chia sẻ và chuẩn kết nối, trao đổi dữ liệu Tài nguyên và Môi trường theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
 1. Các Sở, ngành, địa phương trong phạm vi quản lý liên quan đến thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm:
 1. Chủ trì kết nối, chia sẻ và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên môi trường điện tử theo quy định.
 2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu bố trí kinh phí thường xuyên hăng năm phục vụ hoạt động của hệ thông thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên môi trường điện tử.
 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tham mưu bố trí vốn đầu tư theo các nhiệm vụ, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt để duy trì, nâng cấp hoạt động của hệ thống thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên môi trường điện tử.
 4. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, giám sát việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên môi trường điện tử.
 1. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu giúp UBND tỉnh kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên môi trường điện tử do cơ quan quản lý với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương khác theo quy định.

       Điều 23. Kết nối, tích hợp thông tin, số liệu quan trắc tài nguyên và môi trường trên môi trường điện tử

 1. Thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường bao gồm thông tin, dữ liệu thời gian thực và thông tin, dữ liệu có độ trễ về thời gian (phải qua các bước phân tích, xử lý). Thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường có ý nghĩa rất quan trọng đối với ứng phó, xử lý kịp thời trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, thảm họa.
 2. Thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường, đặc biệt là thông tin dữ liệu thời gian thực từ nguôn ngân sách Nhà nước hoặc băt buộc quan trắc quy định của pháp luật phải được thu nhận, tích hợp và chia sẻ, cung cấp kịp thời cho các cơ quan, tổ chức có chức năng, phục vụ dân sinh, phát triển kinh tê - xã hội, an ninh, quốc phòng.
 3. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thu thập, thu nhận, quản lý, cung cấp thông tin, số liệu quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; cung cấp, tích hợp thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường về cơ sở dữ liệu quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý; sử dụng thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
 4. Việc thu thập, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

      Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thu thập, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

 1. Thông báo với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và môi trường về danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường do mình sở hữu và có nhu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 73/2017/NĐ-CP.          
 2. Tuân thủ quy định của pháp luật về thu thập, tạo lập và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng.
 3. Bảo đảm tính trung thực, chính xác của thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.
 4. Định kỳ trước ngày 15/12 hằng năm gửi báo dáo về công tác thu thập, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho Sứ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trườpg theo Mau số 05, Phụ lục kèm theo Nghị định số 73/2017/NĐ-CP.

       Điều 25. Bảo vệ quyền sở hữu thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

 1. Quyền sở hữu trí tuệ đối với thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường:  

Thực hiện theo quy định tại Điều 29, Nghị định số 73/2017/NĐ-CP.

       2. Bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường:  

      Thực hiện theo quy định tại Điều 30, Nghị định số 73/2017/NĐ-CP.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 26. Xử lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đã được điều tra, thu thập trước ngày Nghị định số 73/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

Các thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đã được điều tra, thu thập bằng ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trước ngày Nghị định số 73/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được xử lý theo quy định sau:

        1. Đối với các nội dung công việc, nhiệm vụ mà cơ quan, tổ chức, cá nhân đang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường được tiếp tục thực hiện theo thời hạn đã xác định của nội dung, nhiệm vụ, sau thời hạn đó tuân thủ theo quy định của Nghị định sổ 73/20 17/nđ-CP.     

        2. Đối với những thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường là sản phấm của nội dung công việc, nhiệm vụ đang triển khai thực hiện nhưng chưa được kiếm tra, nghiệm thu, cơ quan quản lý xem xét điều kiện, điều chỉnh nội dung đế tổ chức thực hiện các công việc theo quy định của Nghị định số 73/2017/NĐ-CP.         

       Điều 27. Trách nhiệm thực hiện

      Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiếm tra việc thực hiện Quy chế này.

 1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chịu trách nhiệm tố chức thực hiện Quy chế này.
 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tố chức, cá nhân tổng hợp báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường đế tham mưu trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền./.

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Trí Thanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.