• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2020
HĐND TỈNH QUẢNG NAM
Số: 08/2020/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 17 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

 
   

                                                             HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 17

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 5024/TTr-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Báo cáo thẩm tra số 83/BC-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

         Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020:

        1. Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 như sau:

       “b. Bổ sung vào danh mục tu bổ 02 di tích cấp tỉnh;

        c. Đưa ra khỏi danh mục dựng bia 01 di tích quốc gia.”

                             (theo phụ lục số I).

 

            2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 như sau:

         “3. Thời gian và tiến độ thực hiện: Giãn thời gian thực hiện đến hết tháng 12 năm 2021.” (theo phụ lục số II).

            3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 như sau:

            “3. Tổng mức đầu tư: 87.400.000.000 đồng (Tám mươi bảy tỷ bốn trăm triệu đồng).

            Điều 2. Tổ chức thực hiện

           1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

           2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

          3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020.

 
   

        Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 17 tháng 9 năm 2020./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phan Việt Cường

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.