• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/1995
  • Ngày hết hiệu lực: 27/05/1999
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 22/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 10 tháng 11 năm 1995

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thực hiện tuyên truyền pháp luật và tổ chức thực hiện pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân

______________________

Sau khi Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân được ban hành (1991), cho tới nay các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng tổ chức thực hiện việc tiếp dân, giải quyết việc nhân dân đề xuất ý kiến, khiếu nại và tố cáo của công dân.

Tuy nhiên, tình hình khiếu nại tố cáo của công dân vẫn diễn ra phức tạp, số lượng phản ảnh và đơn thư ngày càng tăng; khiếu nại, tố cáo vượt cấp có chiều hướng tăng nhiều; một số vụ việc khiếu kiện dai dẳng, gay gắt. Việc giải quyết của các cấp, các ngành còn chậm trễ, nhiều quyết định giải quyết không được thi hành kịp thời và nghiêm túc. Công tác tiếp dân còn nặng hình thức. Công tác tuyên truyền giải thích pháp luật nói chung và pháp lệnh khiếu nại tố cáo của công dân làm không được thường xuyên, hiệu qủa thấp. Nhìn chung, vẫn còn tình trạng thủ trưởng các ngành, các cấp, các đơn vị do chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và trách nhiệm nên còn biểu hiện xem nhẹ, có nơi khoán trắng cho hệ thống thanh tra giải quyết.

Để khắc phục tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 64/TTg ngày 25.1.1995 chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, các cấp, các tổ chức thanh tra Nhà nước trong việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Trong chương trình cải cách hành chính Nhà nước, Thủ tướng đã giao cho Thanh tra Nhà nước, Bộ tư pháp, Bộ văn hóa thông tin xây dựng nội dung và kế hoạch tuyên truyền pháp luật sâu rộng trong nhân dân. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng và kế hoạch liên ngành, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung làm tốt một số công việc sau đây:

- Mở một đợt tuyên truyền tập trung từ nay đến đầu tháng 12.1995 về pháp lệnh khiếu nại tố cáo của công dân, với các hình thức phù hợp đặc điểm từng nơi, sử dụng triệt để các phương tiện thông tin đại chúng và các loại hình sinh hoạt khác (hội nghị báo cáo viên, tổ dân phố...).

Về nội dung và đối tượng tuyên truyền:

* Đối với công dân: giới thiệu và cung cấp các nội dung cụ thể, thiết thực về quyền và nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo do luật định; vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo; giúp cho mỗi công dân, mỗi cán bộ đảng viên thực hiện quyền và nghĩa vụ khiếu nại tố cáo đúng pháp luật; phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật và ý thức trách nhiệm trong khiếu nại, tố cáo; đồng thời tham gia giám sát, phát hiện những vi phạm của nhân viên và cơ quan Nhà nước trong việc xét và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; bảo vệ người khiếu nại đúng pháp luật và trung thực, đấu tranh xử lý kiên quyết với những cá nhân, tập thể lợi dụng việc khiếu nại tố cáo với ý đồ xấu gây mất đoàn kết nội bộ.

* Đối với các cơ quan Nhà nước: cần tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị trong việc tổ chức tuyên truyền hướng dẫn pháp luật, tổ chức thực hiện các quy định về tổ chức tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; coi đây là một trong những nội dung quan trọng cần tiến hành trong chương trình cải cách hành chính, giảm các thủ tục không cần thiết, nâng cao hiệu lực và hiệu qủa của bộ máy Nhà nước.

Thanh tra tỉnh chủ trì cùng sở Tư pháp, sở Văn hóa thông tin thể thao chuẩn bị nội dung, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật và tổ chức thực hiện theo kế hoạch liên bộ và quy định của chỉ thị này.

- Sau đợi tuyên truyền tập trung, cần có kế hoạch tuyên truyền thường xuyên, liên tục bằng các hình thức thích hợp đối với mọi đối tượng, tạo bước chuyển căn bản và duy trì ý thức tự giác thường xuyên của mọi công dân và tổ chức trong việc chấp hành pháp lệnh khiếu nại tố cáo của công dân và pháp luật nói chung.

- Các cấp, các ngành cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện pháp lệnh xét giải quyết khiếu nại tố cấo thuộc thẩm quyền địa phương, đơn vị, đồng thời có nghĩa vụ tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định giải quyết. Đẩy nhanh tiến trình thực hiện các nội dung của chương trình cải cách hành chính trong ngành, cấp mình, tạo thuận lợi cho cán bộ công nhân viên trong cơ quan, đơn vị thực hiện quyền công dân trong khuôn khổ pháp luật, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo.

Giám đốc các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các huyện thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện ngay các nội dung của chỉ thị này, định kỳ 3 tháng một lần báo cáo UBND tỉnh về kết qủa tổ chức thực hiện.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Quý Đăng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.