• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/04/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 12/01/2007
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 154/2003/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 21 tháng 4 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

V/v thu phí lưu kho đối với phương tiện vi phạm an toàn giao thông

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001 của UBTVQH về phí, lệ phí; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí, lệ phí;

Căn cứ văn bản số 48/CV-HĐND ngày 16/4/2003 của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại văn bản số 168/TC-VG ngày 04/4/2003,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay quy định mức thu phí lưu kho đối với phương tiện vi phạm an toàn giao thông, cụ thể như sau:

1. Về mức thu:

- Đối với xe đạp: 2.000đ/xe/ngày đêm

- Đối với xe máy 2 bánh, 3 bánh, xe thô sơ: 5.000đ/xe/ngày đêm

- Đối với ô tô và phương tiện cơ giới:

+ Xe ô tô dưới 12 ghế: 15.000đ/xe/ngày đêm

+ Xe ô tô từ 12 ghế đến 20 ghế: 20.000đ/xe/ngày đêm

+ Xe ô tô trên 20 ghế đến 40 ghế: 25.000đ/xe/ngày đêm

+ Xe ô tô trên 40 ghế và xe vận tải hàng hóa đến dưới 10 tấn: 30.000đ/xe/ngày đêm

+ Xe ô tô vận tải từ 10 tấn trở lên và thiết bị công tác khác: 40.000đ/xe/ngày đêm

2. Quản lý sử dụng số phí thu được

+ Cơ quan thu phí được trích 30% trên tổng số thu được để sử dụng vào mục đích chi về bến bãi, thuê người trông giữ bảo quản phương tiện và các chi phí nghiệp vụ khác.

+ Nộp 70% số tiền thu phí theo quy định vào ngân sách nhà nước

+ Trong quá trình thực hiện đơn vị thu phí phải thực hiện theo Pháp lệnh phí, lệ phí đã ban hành. Về nội dung chi đơn vị phải lập dự toán gửi cơ quan quản lý tài chính cùng cấp phê duyệt để có căn cứ thực hiện.

Điều 2. Giao cho Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai mức thu phí lưu kho theo quy định.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính – vật giá, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đặng Quốc Lộng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.