• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/04/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 09/06/2017
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 04/2015/TT-BTTTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 10 tháng 3 năm 2015

 

THÔNG TƯ

Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT

trên các băng tần 824-835 MHZ, 869-915 MHZ, 925-960 MHZ,

1710-1785 MHZ và 1805-1880 MHZ

________________

 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT (bao gồm các hệ thống thông tin di động IMT-2000, IMT-Advanced và các phiên bản tiếp theo, tuân theo định nghĩa của Liên minh Viễn thông Quốc tế - ITU) trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz.

2. Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp viễn thông đã được cấp giấy phép sử dụng băng tần trên các băng tần quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư này và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Điều 2. Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT

1. Trên cơ sở giấy phép sử dụng tần số đối với các băng tần 824 - 835 MHz, 869 - 915 MHz, 925 - 960 MHz đã được cấp, doanh nghiệp viễn thông được phép triển khai thêm hệ thống thông tin di động tiêu chuẩn IMT (WCDMA và các phiên bản tiếp theo) tại các băng tần nêu trên.

2. Trên cơ sở giấy phép sử dụng tần số đối với các băng tần 1710 - 1785 MHz, 1805 - 1880 MHz đã được cấp, doanh nghiệp viễn thông được phép triển khai thêm hệ thống thông tin di động tiêu chuẩn IMT (LTE, LTE-Advanced và các phiên bản tiếp theo) tại các băng tần nêu trên.

3. Doanh nghiệp viễn thông triển khai thử nghiệm hoặc chính thức hệ thống thông tin di động tiêu chuẩn IMT tại các băng tần quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư này phải có Giấy phép thử nghiệm mạng viễn thông có sử dụng băng tần số vô tuyến điện; Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng; Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông; Giấy phép sử dụng băng tần tương ứng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2015

2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện) để xem xét, giải quyết./.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Bắc Son

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.