• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/04/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 05/09/2002
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 49/2002/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 17 tháng 4 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ thường trực chỉ đạo triển khai thực hiện pháp lệnh phí và lệ phí

________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Căn cứ Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí số 2983/TC-CSTC ngày 28/3/2002 của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Tổ thường trực chỉ đạo triển khai thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí của Bộ Tài chính do đồng chí Vũ Văn Ninh - Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách gồm các thành viên có tên dưới đây:

1. Ông Quách Đức Pháp - Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính, Tổ phó thường trực.

2. Bà Nguyễn Thị Cúc - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổ phó.

3. Ông Trần Xuân Trí - Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, thành viên.

4. Ông Vũ Xuân Hiển - Phó vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại, thành viên.

5. Ông Lê Quang Bình - Phó vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính, thành viên.

6. Ông Huỳnh Quang Hải - Phó vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp, thành viên.

7. Bà Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Vụ Tài chính đối ngoại, thành viên.

8. Ông Lại Văn Dương - Trưởng phòng Vụ Hành chính sự nghiệp, thành viên.

9. Ông Lưu Đức Huy - Phó trưởng phòng Vụ Chính sách tài chính, thành viên.

10. Ông Trần Trinh - Phó trưởng phòng Vụ Ngân sách nhà nước, thành viên.

11. Ông Đào Ngọc Sơn - Chuyên viên Tổng cục Thuế, thành viên.

12. Bà Trần Thị Bích Thanh - Chuyên viên Kho bạc Nhà nước, thành viên.

13. Ông Lê Song Lai - Chuyên viên Vụ Tài chính ngân sách và các Tổ chức tài chính, thành viên.

14. Bà Lương Ngọc Hương - Chuyên viên Cục Tài chính doanh nghiệp, thành viên.

Điều 2: Tổ thường trực có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính:

+ Theo dõi, xử lý nhanh, toàn diện mọi vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí.

+ Đôn đốc các đơn vị của Bộ trong việc nghiên cứu soạn thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí theo đúng kế hoạch, tiến độ đã được duyệt; tham gia và thẩm định trước khi trình Bộ hoặc trình Chính phủ ban hành theo thẩm quyền.

+ Theo dõi, giám sát và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí của các Bộ, ngành, địa phương, xử lý các kiến nghị, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Pháp lệnh.

+ Định kỳ báo cáo Bộ, báo cáo Chính phủ tình hình triển khai thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí.

Điều 3: Các thành viên của Tổ thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo sự  phân công của lãnh đạo Tổ.

Tổ thường trực tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Trọng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.