• Quyết định 30/2021/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  01/09/2021

  15/09/2021

 • Quyết định 29/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

  24/08/2021

  20/09/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 28/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  23/08/2021

  06/09/2021

 • Quyết định 27/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  20/08/2021

  05/09/2021

 • Quyết định 26/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

  10/08/2021

  25/08/2021

 • Quyết định 25/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  02/08/2021

  18/08/2021

 • Quyết định 24/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  31/07/2021

  01/09/2021

 • Quyết định 23/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  31/07/2021

  18/08/2021

 • Quyết định 22/2021/QĐ-UBND

  Quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  24/07/2021

  03/08/2021

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.