• Quyết định 11/2018/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 10 Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  09/04/2018

  20/04/2018

 • Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

  Ban hành quy định đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước thải và trầm tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  27/03/2018

  09/04/2018

 • Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức tiền ăn đối với người nghiện ma tuý đang chữa trị, cai nghiện bắt buộc và mức đóng góp đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội (nay là Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh Sóc Trăng) ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng

  21/03/2018

  01/04/2018

 • Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  01/03/2018

  15/03/2018

 • Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

  Về việc ban hành mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  28/02/2018

  12/03/2018

 • Quyết định 06/2018/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

  02/02/2018

  15/02/2018

 • Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

  Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  30/01/2018

  12/02/2018

 • Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  22/01/2018

  14/02/2018

 • Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

  Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  18/01/2018

  01/02/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.