• Quyết định 49/2017/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  29/12/2017

  10/01/2018

 • Quyết định 46/2017/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

  25/12/2017

  07/01/2018

 • Quyết định 45/2017/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng

  21/12/2017

  01/01/2018

 • Quyết định 43/2017/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  13/12/2017

  25/12/2017

 • Quyết định 42/2017/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi, phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  13/12/2017

  25/12/2017

 • Quyết định 41/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  08/12/2017

  31/12/2017

 • Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi Điều 6 Mục II Chương II của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2017-2020

  08/12/2017

  18/12/2017

 • Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND

  Về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018

  08/12/2017

  18/12/2017

 • Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND

  Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  08/12/2017

  18/12/2017

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.