• Quyết định 29/2017/QĐ-UBND

  Ban hành khung giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  01/09/2017

  20/09/2017

 • Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 09/07/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2015 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  21/08/2017

  31/08/2017

 • Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND

  Về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  21/08/2017

  31/08/2017

 • Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

  Ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng

  11/08/2017

  21/08/2017

 • Quyết định 27/2017/QĐ-UBND

  Ban hành quy định việc trình, thẩm định phương án giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  08/08/2017

  01/09/2017

 • Quyết định 26/2017/QĐ-UBND

  Ban hành quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vu, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng

  01/08/2017

  11/08/2017

 • Quyết định 25/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  20/07/2017

  01/08/2017

 • Quyết định 24/2017/QĐ-UBND

  Ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng

  12/07/2017

  25/07/2017

 • Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  07/07/2017

  17/07/2017

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.