• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/09/2016
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
Số: 22/2016/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sóc Trăng, ngày 7 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa

liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

_________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 9 năm 2016.

Điều 3. Quyết định này thay thế các văn bản sau:

1. Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 22/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng.

2. Quyết định số 1085/QĐHC-CTUBND ngày 07/10/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

3. Quyết định số 1446/QĐHC-CTUBND ngày 20/12/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Quyết định số 1733/QĐ.HC.04 ngày 03/11/2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng.

4. Quyết định số 708/QĐHC-CTUBND ngày 24/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.

5. Quyết định số 105/QĐHC-CTUBND ngày 22/02/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về quy trình giải quyết công việc hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và một số văn bản trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Thành Trí

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.