• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/02/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 25/2004/QĐ-UB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/02/2004 Văn bản được ban hành 25/2004/QĐ-UB
25/02/2004 Văn bản có hiệu lực 25/2004/QĐ-UB
01/01/2019 Văn bản hết hiệu lực 25/2004/QĐ-UB
01/01/2019 Bị hết hiệu lực 17/2018/QĐ-UBND
01/01/2019 Bị bãi bỏ 17/2018/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.