• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/03/2004
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 16/2004/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 1 tháng 3 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển Công ty Diêm Hoà Bình thành Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn

_______________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần; Xét đề nghị của Tổng công ty Giấy Việt Nam (Công văn số 227/CV-HĐQT ngày 16 tháng 02 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Công ty Diêm Hoà Bình và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 20 tháng 02 năm 2004; Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Diêm Hoà Bình (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Giấy Việt Nam) gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 5.490.000.000 đồng(Năm tỷ bốn trăm chín mươi triệu đồng chẵn). Trong đó: - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: : 36,00%

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty :55,20%

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty : 8,80%

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Diêm Hoà Bình tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 09/QĐ-TCKTngày 05 tháng 01 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 14.600.176.849 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn của Nhà nước tại Công ty là 5.492.121.708đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 124 lao động trong Công ty là 19.055 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 571.650.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 23 lao động nghèo là 3.825 cổ phần, trị giá 267.750.000 đồng..4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại laođộng và giải quyết lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Giấy Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Diêm Hoà Bình thành Công tycổ phần May - Diêm Sài Gòn.

- Tên giao dịch quốc tế: Saigon garment - Match joint stockcompany;

- Tên viết tắt: SGM;

- Trụ sở chính đặt tại: số 346 Bến Vân Đồn, phường 1Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp sản phẩm, vật tư nguyên vật liệu và thiết bị thuộc các ngành sản xuất diêm, hàng may mặc, đồ gỗ, chế biến lâm sản và vật liệu xây dựng;

- Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu, đại lý tiêu thụ các sản phẩm điện tử, bách hoá, thực phẩm và mỹ phẩm. - Kinh doanh du lịch, vận tải, khách sạn, nhà hàng và siêu thị;

- Xây dựng, kinh doanh bất động sản; dịch vụ cho thuêtài sản, kho bãi, nhà xưởng; - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quyđịnh của pháp luật.

Điều 4. Công ty May - Diêm Sài Gòn là pháp nhântheo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Giấy Việt Nam có trách nhiệmchỉ đạo Công ty Diêm Hoà Bình tổ chức bán cổ phần và Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Diêm Hoà Bình cótrách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộvốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng,Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng côngty Giấy Việt Nam, Giám đốc Công ty Diêm Hoà Bình và Chủ tịch Hội đồng quảntrị, Giám đốc Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Bùi Xuân Khu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.