• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/11/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 15/08/2005
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 176/2003/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 22 tháng 10 năm 2003
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI  CHÍNH
V/v: Ban hành bảng giá sửa đổi, bổ sung bảng giá ban hành kèm theo quyết định số: 149/2002/QĐ/BTC ngày 09 tháng 12 năm 2002; Quyết định số 88/2003/QĐ-BTC ngày 16/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

____________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ thẩm quyền và nguyên tắc xác định giá tính thuế hành xuất khẩu, hàng nhập khẩu quy định tại điều 7 Nghị định 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

- Theo đề nghị của Tổng cục trưổng Tổng cục Hải quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Ban hành kèm theo quyết định này bảng giá sửa đổi, bổ sung bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số: 149/2002/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2002; quyết định số 88/2003/QĐ-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Giá tính thuế các mặt hàng ban hành kèm theo quyết định này thay thế giá tính thuế mặt hàng cùng loại ban hành tại hai quyết định nêu trên và các quyết định giá do Cục Hải quan địa phương xây dựng bổ sung.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các tờ khai hàng nhập khẩu nộp cho cơ quan hải quan sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định này đăng trên công báo. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đề bãi bỏ.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trương Chí Trung

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.