• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/1996
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 915/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 10 tháng 12 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Nghiên cứu thương mại

______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhànước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Quyết đinh số224/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học ở trong nước;

Xét đề nghị của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 8121/SĐH ngày 02 tháng 11 năm1996, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại công văn số2051/TCCBKH ngày 07 tháng 9 năm 1996,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Nghiên cứu thương mại thuộc Bộ Thương mại.

Điều 2.Bộ Giáo dục và Đào tạo cùngvới Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định các chuyên ngành đào tạo trênĐại học cho Viện Nghiên cứu thương mại.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục vàĐào tạo, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Thương mại, viện trưởng Viện Nghiên cứu thương mại, thủ trưởng các cơ quan liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.