• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/1996
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 764-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 17 tháng 10 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung thành viên Uỷ ban Quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ

7 các nước sử dụng tiếng Pháp năm 1997 tại Hà Nội

_______________________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số147/TTg ngày 09 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷban Quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp năm1997 tại Hà Nội;

Xét yêu cầu công tácthông tin tuyên truyền về Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếngPháp năm 1997 tại Hà Nội và thể theo đề nghị của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trungương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay bổ sung đồng chí PhạmQuang Nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng -Văn hoá Trung ương làm Uỷ viên Uỷ ban Quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ7 các nước sử dụng tiếng Pháp năm 1997 tại Hà Nội.

Điều 2.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đồng chí Phạm Quang Nghị chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.